เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ Archive

TER028 เครื่อง วัดอุณหภูมิ เครื่องวัดไข้ เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอินฟราเรด Yuyue Infrared Ear Thermomiter YHT102

TER027 เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดไข้ เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย Yuyue Electronic Thermometer YT301

TER026 เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ ดิจิตอล ระบบอินฟราเรด 32-43C

TER009 : เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดไข้ ดิจิตอลเทอโมมิเตอร์ Digital 4-in-1 Multi-Function Ear Infrared Thermometer IT-201 จากสิงคโปร์